• Oznam o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do  Materskej školy Cédrová 651/6

  Bratislava - Čunovo

  V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Čunovo  sa uskutoční

  v termíne od 2. mája do 05. mája 2023

  v budove Materskej školy Cédrová ulica 651

  Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí a zástupcov zariadenia sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Čunovo (ďalej len „mestská časť“), v zmysle § 59 ods.1,2 školského zákona, budú prijímať:

  • deti vo veku od 3 rokov
  • prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

  V zmysle § 59a školského zákona plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca  alebo zástupca zariadenia pre deti  nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

  V zmysle § 144a) školského zákona sa na „žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

   

  Ostatné podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

  V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa budú prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

  • deti , ktoré nedovŕšia do 31.08.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast(uprednostnené budú deti, ktoré budú mať trvalý pobyt na spádovej ulici),
  • súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole aj v školskom roku 2023/2024,
  • ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku
  • výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky, dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti alebo to kapacita MŠ dovolí

  Postup podania žiadostí

  1. Riadne vyplnená elektronická žiadosť, vytlačená, lekárom potvrdená, oboma rodičmi podpísaná žiadosť bude akceptovaná až po jej doručení riaditeľke MŠ osobne od 2.mája do 5.mája 2023, v čase od 9,00 hod. do 16,30 hod.
  2. Elektronická žiadosť https: https://mscedrova.edupage.org/register/ 
  3. K žiadosti je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, zároveň musí potvrdenie obsahovať aj záznam o povinnom očkovaní dieťaťa. Bez tohto údaju nebude žiadosť akceptovateľná.

  V prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodnú, že všetky písomnosti vrátane rozhodnutí bude preberať a podpisovať jeden zákonný zástupca, je potrebné priložiť pisomne_vyhlasenie_podpis_ziadosti.docx

  V prípade, že zadováženie podpisu druhého zákonného zástupcu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, je potrebné priložiť pisomne_vyhlasenie_splnomocnenie_rodica.docx

  V zmysle § 59 ods.7 školského zákona riaditeľka MŠ rozhodne do 30.júna 2023 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024.

  • Kontakty

   • Materská škola Cédrová
   • +421911791005
   • Cédrová ulica 651/6 85110 Bratislava Slovakia
   • 00641243
   • 20 20 936 885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje