• Poplatky za materskú školu

   • Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov, materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 75€ vopred do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na číslo účtu: SK57 0200 0000 0000 01621052. Pri platbe je nutné uviesť pridelený variabilný symbol dieťaťa a do poznámky uviesť aj meno dieťaťa, ak sa priezvisko platiteľa nestotožňuje s priezviskom dieťaťa.

    Podľa všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Čunovo C-4-2022 ak má zákonný zástupca v školskom zariadení druhé nezaopatrené dieťa je výška príspevku za toto dieťa 25€

    Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

    • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
    • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
    • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
    • ktoré má na základe žiadosti rodiča prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledújúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
    • nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin, 
    • v čase prerušenia prevádzky materskej školy na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu alebo zriaďovateľa; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

     

  • Kontakty

   • Materská škola Cédrová
   • +421911791005
   • Cédrová ulica 651/6 85110 Bratislava Slovakia
   • 00641243
   • 20 20 936 885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje